Courses Tests News

Курс за ТРЗ и личен състав Варна

Център за професионално обучение Имидж 79 лицензиран от Министерството на образованието и науката с лиценз № 2013121077 извършва обучение за ТРЗ и личен състав по част от професия Оперативен счетоводител.

Учебен план

1. Назначаване на нов работник
Видове трудови Договори;
Изготвяне на лично досие на работника;
Изготвяне на длъжностна характеристика;
Работа с Националната класификация на професиите и Националната класификация на икономическите дейности;
Оформяне на документите за НАП;

2. Изготвяне на ведомости за заплати
Изчисляване на трудовото възнаграждение;
Изчисляване на болничен лист;
Изчисляване на отпуска;
Изчисляване на трудов стаж;
Оформяне на документите за НАП;

3. Изготвяне на други документи
Изготвяне на Декларация образец №1, №6;
Прекратяване на трудовия договор;
Оформяне на трудова книжка, осигурителна книжка;
Документи за Бюрото по труда;

4. Запознаване с нормативната уредба
Кодекс за социално осигуряване;
Кодекс на труда;
Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване.;
Нормативни документи по социално осигуряване;

5. Работа с програмен продукт за изчисляване на заплати
Запознаване с програмата;
Обработка на заплати на лица по трудов договор;
Обработка на заплати на лица, назначени по договор за управление и контрол;
Обработка на заплати на лица, работещи по граждански договор;
Справки с програмата.

6. Самостоятелна работа за изграждане на практически умения.
Назначаване на лица по трудов, граждански договор;
Комплектоване на досиета, обработка на документи за НАП;
Изготвяне на ведомости за заплати, по най-трудните казуси от практиката;
Практически казуси и задачи за усвояване на материала и избор на кандидати за нова работа.

Срок на обучение: 30  учебни часа
Форма на обучение: редовна, задочна и дистанционна, онлайн форма на обучение
Изпит: по теория и практика
Сертификат: Лицензиран сертификат на Министерството на Образованието и Науката с международна валидност

Изисквани документи при записване за  курс за професионално обучение в Имидж 79

– Документ за самоличност /лична карта/
– Копие от документ за  завършено средно или висше образование
– Личен картон по образец / попълва се от нас/
– Две  актуални снимки – за придобиване на степен на професионална квалификация, една снимка – за обучение по  част от професия
– Заявление за участие в курс
– Молба за допускане до изпит
– Медицинско свидетелство, удостоверяващо здравословното състояние на кандидат курсиста
– Договор за обучение  – сключен между Имидж 79  и обучаемият за съответния курс
– Заплащане на обучението в брой в офиса на фирмата или представяне на вносна бележка за платена такса за обучение по банков път.