Courses Tests News

Курс за фризьор Варна

Център за професионално обучение Имидж 79 е лицензиран от Министерството на образованието и науката с лиценз № 2013121077 и извършва обучение за част от професия Фризьор 

Професионално направление Фризьорски и козметични услуги, код 815
Професия Фризьор, код 815010
Специалност Фризьорство, код 8150101, степен на професионална квалификация втора степен

След завършване на курса, курсистите трябва да имат следните знания:

1. Диагностика на косата
2. Измиване на глава/масаж.
3. Направа на прическа  с четка и сешоар
4. Остригване на глава.
5. Подстригване на коса
6. Фигуративно подстригване на коса.
7. Детско подстригване.
8. Филиране на коса.
9. Боядисване на коса/кичури.
10. Изрусяване на коса.
11. Къдрене.
12. Грижа за косата.
13. Организация и планиране на трудовата дейност във фризьорски салон.
14. Социално-икономически  и трудовоправни  дейности;  пазарна реализация на труда
15. Спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

Форма на обучение: дневна, вечерна, съботно неделна
Срок на обучение: 190 учебни часа
Изпит: по теория и практика
Сертификат: Лицензиран сертификат на Министерството на Образованието и Науката с международна валидност

Кой може да се яви на изпит и да получи сертификат
На изпит по професията фризьор за получаване на Удостоверение или Свидетелство за професионална квалификация, лицензирани от Министерството на образованието и науката, може да се яви всеки курсист. Изпитът се провежда от център Имидж 79. Освен курсистите на центъра, съгласно чл. 40/1/ от Закона за професионално образование и обучение, всеки, навършил 16 години, може да се яви на държавен изпит, организиран от център Имидж 79, и да получи Удостоверение или Свидетелство за професионална квалификация на Министерството на Образованието и Науката.

Курсисти, които не са посещавали курсове в Имидж 79 и желаят да се явят само на изпит, полагането на изпит и издаването на сертификат се заплаща, а  за курсисти на Имидж 79 изпитът е безплатен.

Изисквания към кандидатите за професионално обучение и условия за записване в Имидж 79

Изисквания към кандидатите за обучение
– да имат навършени 16 години
– да имат завършено средно или висше образование или клас от средното образование, или завършено основно образование.
– За придобиване на II степен на професионална квалификация – най-малко десети клас.
-За придобиване на III степен на професионална квалификация – средно образование.
– да имат добро физическо състояние, позволяващо практикуването на желаната специалност, което се удостоверява с медицинско свидетелство.

Изисквани документи при записване за курс за професионално обучение в Имидж 79
– Документ за самоличност /лична карта/
– Копие от документ за  завършено средно или висше образование
– Личен картон по образец / попълва се от нас/
– Две  актуални снимки – за придобиване на степен на професионална квалификация, една снимка – за обучение по  част от професия
– Заявление за участие в курс
– Молба за допускане до изпит
– Медицинско свидетелство, удостоверяващо здравословното състояние на кандидат курсиста
– Договор за обучение  – сключен между Имидж 79  и обучаемият за съответния курс
– Заплащане на обучението в брой в офиса на фирмата или представяне на вносна бележка за платена такса за обучение по банков път.