Courses Tests News

Курс за хотелиер Варна

Център за професионално обучение Имидж 79 е лицензиран от Министерството на образованието и науката с лиценз № 2013121077 и извършва обучение за професия Хотелиер /управител на хотел/, като част от професия Хотелиер 811010

Професионално направление Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг, код 811
Професия Хотелиер, код 811010
Специалност Организация на дейностите в местата за настаняване, код 8110103, степен на професионална квалификация втора степен

Учебен план за част от Професия Хотелиер

1. Основи на туризма
2. Технология на хотелиерското обслужване
3. Технология на допълнителните дейности в туризма
4. Компютърна грамотност
5. Основи на счетоводството
6. Хигиена на храненето и хранително законодателство
7. Организация и функциониране на преден офис
8. Чужд език
9. Производствена практика

Срок на обучение: 100 учебни часа
Изпит: по теория и практика
Сертификат: Лицензиран сертификат на Министерството на Образованието и Науката с международна валидност

Кой може да се яви на изпит и да получи сертификат

На изпит по професията хотелиер /управител на хотел/ за получаване на Удостоверение или Свидетелство за професионална квалификация, лицензирани от Министерството на образованието и науката, може да се яви всеки курсист. Изпитът се провежда от център Имидж 79. Освен курсистите на центъра, съгласно чл. 40/1/ от Закона за професионално образование и обучение, всеки, навършил 16 години  /лице което има минимум 6 месеца стаж по специалността/, може да се яви на държавен изпит, организиран от център Имидж 79, и да получи Удостоверение или Свидетелство за професионална квалификация на Министерството на Образованието и Науката.

Курсисти, които не са посещавали курсове в Имидж 79 и желаят да се явят само на изпит, полагането на изпит и издаването на сертификат се заплаща, а  за курсисти на Имидж 79 изпитът е безплатен.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ В ИМИДЖ 79

Изисквания към кандидатите за обучение
– да имат навършени 16 години
– да имат завършено средно или висше образование или клас от средното образование, или завършено основно образование .
– За придобиване на II степен на професионална квалификация – най-малко десети  клас.
-За придобиване на III степен на професионална квалификация  – средно образование.- да имат добро физическо състояние, позволяващо практикуването на желаната специалност, което се удостоверява с медицинско свидетелство.

Изисквани документи при записване за  курс за професионално обучение в Имидж 79
– Документ за самоличност /лична карта/
– Копие от документ за  завършено средно или висше образование
– Личен картон по образец / попълва се от нас/
– Две  актуални снимки – за придобиване на степен на професионална квалификация, една снимка – за обучение по  част от професия
– Заявление за участие в курс
– Молба за допускане до изпит
– Медицинско свидетелство, удостоверяващо здравословното състояние на кандидат курсиста
– Договор за обучение  – сключен между Имидж 79  и обучаемият за съответния курс
– Заплащане на обучението в брой в офиса на фирмата или представяне на вносна бележка за платена такса за обучение по банков път.