Courses Tests News

Курс оперативен счетоводител Варна

Център за професионално обучение Имидж 79 е лицензиран от Министерството на образованието и науката с лиценз № 2013121077 и извършва обучение курс оперативен счетоводител по част от професия Оперативен счетоводител с код 344030

Учебен план за част от професия оперативен счетоводител:

Mодул I
1. Oбща теория на счетоводната отчетност

2. Oтчитане на капиталите
– Отчитане на собствения капитал
– Отчитане на основния капитал.
– Отчитане на резервите.
– Отчитане на получените заеми.
– Отчитане на получените краткосрочни и дългосрочни заеми

3. Oтчитане на дълготрайните активи
– Отчитане на дълготрайните материални активи /Обща характеристика на дълготрайните активи. Отчитане придобиването на дълготрайни материални активи. Отчитане амортизацията на дълготрайни материални активи. Отчитане ремонтите на дълготрайни материални активи. Отчитане намалението и ликвидацията на дълготрайни материални активи. Отчитане наетите и дадени под наем дълготрайни материални активи.
– Отчитане на дълготрайни нематериални активи. Отчитане придобиването на дълготрайни нематериални активи. Отчитане амортизацията на дълготрайни нематериални активи. Отчитане намалението на дълготрайни нематериални активи. Отчитане на дългосрочни финансови активи. Отчитане на търговско репутация.

4. Oтчитане на материалните запаси
– Обща характеристика на стоково – материалните запаси.
– Отчитане на материалите.Отчитане придобиването /увеличението/ на материалите.
– Отчитане на потреблението и други случаи на намаление на материалите.
– Отчитане на материалите, дадени за преработка в други предприятия.
– Отчитане на продукцията. Отчитане на увеличението на продукцията.Отчитане на намалението на продукцията.
– Отчитане на стоките.

5. Oтчитане на разчетите
– Обща характеристика на разчетите.
– Отчитане на разчетите с доставчици и клиенти.
– Отчитане на разчетите с персонала и съдружниците.
– Отчитане на разчетите с персонал и осигурители.
– Отчитане на разчетите с подотчетни лица.
– Отчитане на разчетите със съдружниците.
– Отчитане на вземанията по рекламации, липси, начети и съдебни спорове.
– Отчитане разчетите с бюджета и ведомствата.
– Отчитане на корпоративния данък.
– Отчитане на данъка върху добавената стойност.
– Отчитане на акцизите.
– Отчитане на разчетите, свързани с начисляването и внасянето на данъка върху доходите на физическите лица и местните данъци и такси.
– Отчитане на вътрешните разчети.
– Отчитане на разчетите с разни дебитори и кредитори.

МОДУЛ II
6. ОТЧИТАНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА
– Отчитане на паричните средства и на краткосрочните финансови активи:
– Обща характеристика на паричните средства.
– Отчитане на паричните средства.
– Отчитане на паричните средства в касата.
– Отчитане на паричните средства по разплащателна сметка.
– Отчитане на предоставените депозити, разплащателни чекове и други парични средства.
– Отчитане на краткосрочните финансови активи.
– Отчитане на финансовите активи, държани за търгуване.
– Отчитане на държавните ценни книжа.
– Отчитане на благородните метали и скъпоценните камъни.
– Отчитане на предоставените кракосрочни заеми.

7. Oтчитане на разходите
– Същност и класификация на разходите.
– Отчитане на разходите за дейността.
– Отчитане на разходите по икономически елементи.
– Отчитане на разходите за дейността по функционално предназначение.
– Отчитане на нефинансовите разходи за бъдещи периоди.
– Отчитане на финансовите разходи.
– Отчитане на извънредните разходи.

8. Oтчитане на приходите
Характеристика на приходите като обект на счетоводно отчитане.
Отчитане на приходите от продажби.
Отчитане на приходите от финансирания.
Отчитане на нефинансовите приходи за бъдещи периоди.
Отчитане на финансовите приходи.
Отчитане на извънредните приходи.

9. Oтчитане на финансовите резултати
Характеристика на финансовите резултати като обект на счетоводството.
Формулиране и отчитане на резултатите от текущата година.
Отчитане на непокритата загуба и неразпределената печалба от минали години.

10. Годишни финансови отчети
– Същност и етапи на годишното счетоводно приключване.
– Годишни финансови отчети.
– Същност и съдържание на годишните финансови отчети.
– Общи изисквания към годишния финансов отчет.

Срок на обучение: 72  учебни часа
Изпит: по теория и практика
Сертификат: Лицензиран сертификат на Министерството на Образованието и Науката с международна валидност

Изисквани документи при записване за  курс за професионално обучение в Имидж 79

– Документ за самоличност /лична карта/
– Копие от документ за  завършено средно или висше образование
– Личен картон по образец / попълва се от нас/
– Две  актуални снимки – за придобиване на степен на професионална квалификация, една снимка – за обучение по  част от професия
– Заявление за участие в курс
– Молба за допускане до изпит
– Медицинско свидетелство, удостоверяващо здравословното състояние на кандидат курсиста
– Договор за обучение  – сключен между Имидж 79  и обучаемият за съответния курс
– Заплащане на обучението в брой в офиса на фирмата или представяне на вносна бележка за платена такса за обучение по банков път.