Courses Tests News хедър
хедър

КАК ДА УЧИМ ЛЕСНО И ЕФЕКТИВНО

Често преди изпит или други притискащи ни обстоятелства всеки си задава въпроса как най – лесно, бързо и ефективно да усвои материала, предложен за научаване. Дори философията като наука се занимава с намирането на онзи метод на мислене, който ще ни позволи да разкрием истинната природа на нещата, защото: „Знанието е сила!”. За да овладее природата човек трябва да бъде способен да я познава такава, каквато е, неизопачена от човешките предразсъдъци „… недостатъчно е да имаш само добър разум”, „главното е добре да го използуваш” – пише Рене Декарт. Целта е всяко едно знание да бъде превърнато в опитно такова, да е осмислено и осъзнато, за да може да се приложи в практиката, и да бъде полезно до някаква степен. За всички съвременни мислители е ясно, че познанието не е проста фотография, а е сложен процес, при който физиологическата и историческата ограниченост на субекта винаги слагат своя печат върху обекта и го разкриват от определен аспект и в определени граници.

Това, което прави учителя в подобна ситуация е да се запознае с индивидуалните особености на обучаемите, и в зависимост от тях да предложи съответните схеми, методи на учене. С тази цел са създадени и учебните помагала – като карти, тестове, схеми, диаграми, таблици, снимки, видеоматериали, ролеви игри, дискове с уроци за прослушване – така например най–лесно се усвоява един език след като е заучен теоретично. Всички педагози знаят, че много по – лесно е да се запомни дадено нещо, когато може и да се види, и същевременно и се прослушва, защото цялото внимание – и слуха, и зрението са насочени към преподаденото, и се запомня много по–голяма част, отколкото когато само четем някакъв текст. Друг интересен начин за неговото усвояване е провеждането на диалози между учащите в груповото обучение. Преди това разбира се трябва да бъде поднесена теоретичната част, т.е. думи, граматика и т.н. след което да бъде направен опит от тях да общуват на него – т.н. интерактивни методи – методи основани на едновременно получаване на знание, формиране на умения и изграждането на нагласи чрез поставянето на хората в ситуации, в които могат да взаимодействат помежду си, след което да ги обсъждат на основата на преживяното. Те подпомагат и личностното развитие на участниците чрез съвместно решаване на проблеми. Те изискват общ език на обучение. Служат за създаване на  нова, по–различна образователна действителност, възникваща впоследствие на съвместното търсене, обсъждане на проблеми и намиране на решения. Предимството им е, че дават възможност да изразим себе си, мнението и начина ни на мислене, предлагат и за наличието за използването на постоянна обратна информация. Затова препоръчително е след всеки теоретичен урок, да има упражнение. По психология или философия пък след лекцията може да бъде зададен някакъв проблем, учениците да бъдат поставени в някаква проблемна ситуация, а тяхната задача е да намерят нейното решение. Това е едновременно приятен за тях, но и хитър от наша страна начин да ги накараме бързо да вникнат и разберат урока, на който искаме да ги научим, т.е. да ги поставим в ситуация, близка до действителността, защото какъв по–добър учител има от самия живот. Иновация в обучението са аудио–визуалните технологии и прожекционните устройства (прожекционните устройства са оптични устройства, създаващи на екрана увеличени изображения на различни обекти. Те биват традиционни: епипрожекция, четяща камера, шрайбпроектори, диапрожекция, диаскопи; и съвременни: мултимедиен проектор, съвременни екрани и дъски – интерактивна бяла дъска, интерактивни планшети, проекционен стенен екран, моторизирани проекционни екрани, екран на триножник.) Не бива да забравяме и полезността на учебното кино. Например, след като по биология разкажем за наркотичните вещества и тяхното действие върху човешкото тяло, да бъде пуснат един видеоматериал за последствията, до които те водят, или пък докато говорим за човешкия орган сърце, неговите функции, особености, форма, големина с помощта на някакво прожекционно устройство да покажем снимки какво наистина представлява то на вид.

Друг начин да улесним работата си е изготвянето на работна карта, благодарение на която можем да разпределим равномерно работата си, да следим своя напредък, да представим информацията по възможно най – лесно и бързо усвоим за нас начин.

Според известния философ Бейкън има необходимост да овладеем научния експеримент, или превръщането на теорията в практика – например след даден теоретичен урок по химия, още по–ясни стават нещата, когато могат да се видят, докоснат, да се наблюдават реакциите от различните взаимодействия, защото в теорията можем да четем до безкрайност за всички особености на хлора, но без да го видим, няма никога да можем да го разпознаем. Това е т.нар. натурална нагледност.

Спиноза пък приема, че сетивният опит е основният източник на познанието, но и уточнява, че то е привидно, възможно е да заблуди човека, само той не е достатъчен, той е едно мнимо знание. Не е достатъчна нито само теорията, нито само практиката, те взаимно се допълват.