Courses Tests News хедър
хедър

Курс италиански език ниво B1

Форма на обучение:
В група
Брой курсисти в групата:
2
Оставащи свободни места:
2
Продължителност на курса:
10 дни
Брой учебни часове:
30
Начало на курса:
запълване на групата

За да се запишете е необходимо е да се регистрирате или влезете в сайта от бутона Вход горе вдясно.
Курс италиански език ниво B1
 

Езиков център Имидж 79 организира курс по италиански език за начинаещи – ниво B1 по система Progetto Italiano, разработена за преподаване на Италиански език на чужденци.

Трето ниво – Livello Intermedio – B 1

За развиване на комуникативните умения на кандидатите са предложени готови модели за отправане на извинения и отговор на такива, изразяване на учудване и недоверие, молба за обяснение и отговор на такава, даване на позволение и изразяване на толерантност, ориентиране в града – схеми за искане на информация и подаване на съответни индикации. Третото ниво от системата обхваща лексика от областта на професиите, икономически и банкови термини, необходими за пълноценното пребиваване в страната, лексика необходима за оформяне на формални и неформални писма, популярни италиански поговорки, спортна и историческа терминология, понятия от елементарната теория на музиката и света на спектакъла. Текстовете са съсредоточили вниманието си върху особеностите и проблемите на съвременното италианското образование, света на икономиката и пазара на труда в Италия, забележителности на италианските региони и градове, кратка история на Италия и участието й в събития от международен характер, италиански традиции в световния спорт – популярни имена и символи, италианската опера и постижения в областта на класическата музика.

Третото ниво от системата е решаващо в усвояването на езиковите особености на италианския език и в придобиването на комуникативна компетентност у курсистите.

Progetto Italiano 2.1 съсредоточава вниманието си върху представените по-долу граматични категории:

– Съчетаване на лични местоимения пряко допълнение с лични местоимения непряко допълнение (I Pronomi Combinati) – особености на съгласуването им в сложните времена (I Pronomi Combinati nei Tempi Composti);
– Въпросителни местоимения (Gli Interrogativi);
– Относителни местроимения (I Pronomi Relativi);
– Степени за сравнение (I Gradi di Comparazione);
– Особености в употребата на глаголите farcela и andarsene;
– Минало свършено време (Il Passato Remoto);
– Минало предварително време (Il Trapassato Remoto);
– Наречия за начин на – mente;
– Сегашно и минало свършено време на подчинителното наклонение (Il Congiuntivo Presente e Passato) – специфика на употребата и съгласуване на времената в наклонението;
– Непряко заповедно наклонение (L’Imperativo Indiretto) – форми и място на личните и възвратни местоимения;
– Неопределителни местоимения (Gli Indefiniti).