Courses Tests News хедър
хедър

Лични данни

И З В Е С Т И Е
за защита на личните данни

С настоящото Известие, ИМИДЖ 79 ЕООД иска да уведоми всички свои клиенти и партньори за предприетите мерки за защита на личните данни по време на тяхното обработване. ИМИДЖ 79 ЕООД се задължава да спазва действащото законодателство по отношение защита на личните данни и определя длъжностно лице, отговорно за изпълнението на вътрешните процедури по защита на данни.
Съгласно законодателството по защита на лични данни, информацията се:
• обработва законосъобразно, добросъвестно и прозрачно;
• събира за конкретни легитимни цели;
• поддържа точна и в актуален вид;
• съхранява в срок не по-дълъг от необходимото за целите на нейната обработка;
• съхранява сигурно, използвайки технически и организационни мерки;
• споделя с трети лица в съответствие с действащото законодателство.
ИМИДЖ 79 ЕООД обработва лични данни с цел да предостави по-добри, по-качествени и по-разнообразни продукти и услуги. Целите за обработка на лични данни са:
• за изпълнение на договор или в контекста на преддоговорни отношения;
• за изпълнение на нормативни задължения;
• след получено информирано съгласие;
• с оглед легитимен интерес на ИМИДЖ 79 ЕООД;
• обработка на анонимизирани данни.
ИМИДЖ 79 ЕООД обработва данни за идентификация на субекта на лични данни (клиенти и партньори) и други данни. За обработването на лични данни ИМИДЖ 79 ЕООД използва частично автоматизирани алгоритми и методи с цел постоянно подобряване на предлаганите продукти и услуги, за адаптиране на продуктите и услугите към индивидуалните нужди по най-добрия възможен начин.
Във връзка с изпълнение на задълженията си като доставчик на услуга, ИМИДЖ 79 ЕООД въведе необходимите технически и организационни мерки срещу неоторизирана или незаконна обработка, достъп, предоставяне, копиране, промяна, съхранение, възпроизвеждане, показване или дистрибуция на лични данни.
Личните данни се съхраняват в съответствие с изискванията на действащото законодателство в Република България, в случаите когато няма законово изискване за съхранение на данни, ИМИДЖ 79 ЕООД изтрива и унищожава съхраняваната информация веднага след изпълнение на предвидените цели за обработка, данните на хартиен носител се унищожават механично, а тези на електронен носител – се заличават. Сроковете за съхраняване на данните определени в нормативни актове са:
– по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (10 години);
– по Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции (5 години);
– за задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство (5 години);
– по Закона за народната просвета, Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и други нормативни актове и рамкови документи в областта на документацията за професионалното образование и обучение (протоколна книга за заседанията на Учебно-методичния съвет – 20 години, книга за заповедите на Директора – 20 години, входящ и изходящ дневник – 10 години, протоколи от изпитите – 50 години, регистрационна книга за издадените свидетелства за степен на професионална квалификация и удостоверения за професионално обучение – 50 години, лични картони на курсистите – 50 години).
ИМИДЖ 79 ЕООД предоставя лични данни на трети лица, като основната цел е да се предложи качествено, бързо и комплексно обслужване. Не се предоставят лични данни на трети лица, преди ИМИДЖ 79 ЕООД да са увери, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни. Лични данни се предоставят на лица, обработващи данни от името на ИМИДЖ 79 ЕООД (пощенски оператори, дистрибутори, лица, поддържащи оборудване, софтуер и хардуер, органи, институции и лица, на които се предоставят лични данни по силата на действащото законодателство, банки за обслужване на плащанията, лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител, лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери.
Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящите се за него лични данни, състоянието и целите на тяхната обработка, техния източник, категориите данни и получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват, както и законните интереси на администратора или трета страна. Физическото лице има право по всяко време да възрази срещу обработката на личните му данни и да изиска от администратора заличаване, коригиране или блокиране на негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на Закона за защита на личните данни, както и да предостави лични данни и уведоми трети лица, на които вече са били разкрити личните му данни, за извършените действия във връзка с неговите права, освен в случаите, когато това е невъзможно. Правата на физическото лице се предявяват с писмено Заявление за достъп до съхранявани и обработвани лични данни до ИМИДЖ 79 ЕООД. Заявлението се изготвя в съответствие с чл.30 от ЗЗЛД и се разглежда при условията и в сроковете (14 дни от подаване на Заявление) определени в Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Физическото лице има право да оттегли съгласието си за обработка на лични данни по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването. Субектът на лични данни има право да подаде оплакване по всяко време до Комисията за Защита на Личните Данни.
При унищожение, загубване или в случай че личните данни са негодни за употреба, ние уведомяваме своите партньори в рамките на 72 часа. Същият срок се прилага и ако се установи, че е налице нарушение на сигурността на данните.

При промени в законодателството по защита на данните, ние ще Ви уведомим своевременно.