Courses Tests News хедър
хедър

Немски език: основни характеристики и първи стъпки

Немският език възниква по време на Великото преселение на народите, през 6 век, в Европа. Той принадлежи към западногерманските езици и в частност към горногерманските. Днес немски език се говори в повече от 40 страни по света, като езикът е официален в Германия, Австрия, Белгия, Швейцария, Лихтенщайн и Люксенбург. Немският е един от най-популярните езици на територията на Европейския съюз, главно заради ключовата роля на Германия в съюза.

Направете първите си стъпки в немския език с видео урок за немската азбука.

Азбуката в немския език е същата като при латинския като към 26 основни букви са добавени съгласната ß и три гласни с характерните за немското езикознание умлаути Ä/ä, Ö/ö и Ü/ü. Произношението при езика е много любопитно, като основните правила са свързани с употребата на различни дифтонги. Научете как да произнасяте eu, äu, au във видео урока за Дифтонгите eu, äu, au и как да използвате правилно ei, ai, ey, ai във видео урока за Дифтонгите ei, ai, ey, ai.

Граматика при немския език е много добре структурирана и организирана. Имената се определят по род, число и падеж. Родът при съществителните имена, които винаги се пишат с главна буква, се учи наизуст и за съжаление невинаги съвпада с рода на съответната дума на български език. Положението малко се усложнява с наличието и на четирите падежа: именителен, дателен, родителен и винителен. При тях отново обаче се прилагат стриктни правила, което не прави процеса на учене труден.

Що се отнася до глаголите при тях също има лице и число, но се добавят още характеристики като спрежение, наклонение и залог. Хубавото при немския език е, че съществуват само шест времена, като най-лесно за научаване е сегашно време.

Във видео урока по немски език за правилните глаголи в сегашно време ще се запознаем с основните стъпки при спрежението на глаголите в сегашно време.

Словоредът следва опростени правила, които се помнят без голямо усилие. При съобщителните изречения сказуемото се поставя на второ място след подлога, като то заема първата позиция при въпросителните, възклицателните и пожелателните изречения. Особеност се появява при подчинените изречения, когато глаголът се поставя в самия край на изречението.

По отношение на лексиката, много е трудно да се определи броят на всички думи в немския език, тъй като предвид динамиката на времето, в което живеем, те непрестанно нарастват. Последното мащабно проучване в Лайпциг през 2003 година, при което са анализирани 35 милиона изречения, определя наличието на близо 9 милиона думи езика.