Courses Tests News хедър
хедър

Английски за възрастни

Курсовете по английски език се провеждат по системата на издателство Oxford „New Headway“ (Fourth edition) в следните нива: Beginner, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced.
Обучението се провежда в модули от по 30 учебни часа – това се равнява на 10 посещения по 2 астрономически часа /3 учебни часа/ или 60 учебни часа – 20 посещения по 2 астрономически часа.

Предлагаме индивидуално и групово обучение. Клиентите,които имат познания по езика попълват входящ тест за определяне на нивото.

Препоръчителния брой часове за покриване на пълно ниво e:

  • – 60 / 90 учебни часа за нива Beginner и Elementary;
  • – 60/ 90 учебни часа за ниво Pre-intermediate;
  • – 90/120 учебни часа за нивa Intermediate, Upper-Intermediate и Advanced. Посещенията за групи са по 2 или 3 пъти седмично, а при индивидуалното обучение честотата и продължителността на занятията се определят от курсиста. На клиентите се предоставят безплатни учебници и учебни тетрадки под формата на ксерокопия, както и удостоверение за завършен езиков курс след полагане на изходящ тест.

New Headway – Elementary

Новото издание включва обновени текстове и теми за дискусии. Освен основна граматика, учебникът съдържа и секции с граматични упражнения, слушане с разбиране, упражнения за произношение и фрази от ежедневния английски език. С помощта на тетрадката и видео обучението курсистите имат възможност да упражнят усвоения до момента материал и да изградят езин добър набор от думи и фрази.

New Headway – Pre-Intermediate

Учебникът съдържа 12 урока и включва нови заглавия и теми в комбинация с добра методика и достъпно представена граматика. В това ниво курсистите имат възможност да обогатят своята лексика и да подобрят произношението си. Множеството упражнения и аудио материали спомагат за лесното и бързо усвояване на материала.

New Headway – Intermediate

Учебникът включва 12 урока. В това ниво обучаващите се имат възможност постепенно да надградят граматичните си знания. Учебният материал включва преглед на времената, пряка и непряка реч, деятелен и страдателен залог и др. Текстовете и дискусиите вече са на по-високо ниво, което позволява на курсистите да изградят един добър речник от думи и фрази на английски език. След завършването на този курс те могат свободно да общуват и пишат на английски.

New Headway – Upper-Intermediate

С обновеното издание авторите на учебника се стремят към подобряване на представения материал с цел бърз прогрес при развитието на езика. Този учебник дава възможност за разширено изучаване на английската граматика чрез обновени секции. Новите текстове от различни източници  предоставят богат речник, от който курсистите се нуждаят на това ниво. Обновените материали за слушане предлагат широк спектър от изрази, включени в разговорния английски. Чрез секцията Music of English и разделът за говорим английски обучаващите се имат възможност да усвоят интонацията, ударението и особеностите на езика. Чрез представяне на най-често употребяваните глаголи и думи те успяват да се запознаят с т. нар. колокации (готови изрази) в английския език. Новите теми с международна значимост се занимават с актуални въпроси, което стимулира курсистите да взимат участие в дискусии.

New Headway – Advanced

Изцяло нова версия на нивото, която осигурява истинско предизвикателство и стимул за напреднали. Актуалните теми стимулират интереса и дискусиите. Поставя се фокус върху лексиката и уменията за говорене. Опростената структура е с цел максимална яснота и възможност за напредък. Основните функции са: доизграждане на английската граматика; наблягане на дискусиите чрез текстове, богати на нова лексика; задълбочено изследване на лексиката с фокус върху синоними, колокации и идиоми и усъвършенстване на ораторските способности на учащите. Системата дава база за истински напредък и развитие. Материалите за слушане от различни източници спомагат за доразвиването на способността на курсистите да улавят различните акценти в английския език. В това ниво те могат да усетят разнообразието на английския език.