Courses Tests News хедър
хедър

Италиански за възрастни

Курсовете по италиански език за възрастни във фирма „Имидж 79“ се провеждат по система Progetto Italiano,  разработена за преподаване на Италиански език на чужденци.

Обучението се провежда в модули от по 30 учебни часа – това се равнява на 10 посещения по 2 астрономически часа /3 учебни часа/ или 60 учебни часа – 20 посещения по 2 астрономически часа.

Препоръчителния брой часове за по-горни нива е поне 90 учебни часа. Посещенията за групи са по 2 или 3 пъти седмично, а при индивидуалното обучение честотата и продължителността на занятията се определят от курсиста. На клиентите се предоставят безплатни учебници и учебни тетрадки под формата на ксерокопия, както и удостоверение за завършен езиков курс след полагане на изходящ тест.

Препоръчителния брой часове за покриване на пълно ниво e:-
60/90 учебни часа за нива А1 и А2;
– 60/90/120 учебни часа за нива B1 и B2;
– 90/120 учебни часа за ниво C1 и подготовка за сертификати;

Системата Progetto Italiano се състои от 3 части. Комплектът за всяка част включва учебник, учебна тетрадка, учебни  касети или дискове съдържащи запис на изучаваните текстове.Учебният материал е разпределен в раздели като всеки раздел включва определен брой уроци. В края на всеки раздел има секция за преговор и обобщение на изучаваното в раздела, съответно лексика и граматика. В края на учебника се съдържа раздел с граматическа справка с упражнения, спрежения на неправилни глаголи, както и разпечатка на упражненията за слушане и произношение.

Курсът по Италиански език 1-во ниво покрива съответно нивата А1 и А2 на Европейската езикова рамка, които представляват едно основно ниво на владеене на езика:Ученикът може да разбира познати думи и основни изрази, свързани с него, неговото семейство и непосредственото му обкръжение. Може да общува с елементарни изрази, да задава прости въпроси и да отговаря на такива при непосредствена необходимост или позната тематика. Може да използва прости изрази и изречения, може да напише кратък текст на писмо или картичка, да попълни формуляр, включващ името, националността, адреса му или други лични данни.

ГРАМАТИКА

– Сегашно време на изявително наклонение (Presente Indicativo)
– Спрежение на глаголите от 1, 2, 3 група; Възвратни глаголи; Заповедна форма- Определителен/неопределителен/частичен  член за мъжки род, женски род, множествено число
– Лични местоимения; Лични местоимения пряко допълнение и лични местоимения непряко допълнение;
– Близко минало сложно време (Passato Prossimo), минало причастие и съгласуване на миналото причастие ; Минало несвършено време (Imperfetto); Бъдеще просто време (FuturoSemplice); Условно наклонение – просто и сложно (Condizionale seplice, Condizionale composto)

Курсът по Италиански език 2-ро ниво покрива съответно нивата B1.1 и B1.2 на Европейската езикова рамка, т.е. приблизително следното ниво на владеене на езика:
Ученикът може да разбира същественото на ясен стандартен език по познати теми иактуални теми, информация от радио и телевизионни предавания, когато се говори сравнително бавно и ясно.  Може да разбира текстове, описания на събития, чувства и желания в лична кореспонденция, съдържащи предимно често употребявана всекидневна и професионална лексика. Може да участва в разговори на позната тематика от личен характер или свързани с ежедневието. Може кратко да изразява и аргументира мнението си.Може да съставя несложен свързан текст на познати теми.

ГРАМАТИКА

– Смесени преки и непреки местоимения (Pronomicombinati); Относителни местоимения (Pronomiindicative);- Сравнителни степени (Comparazione)
– Просто далечно минало време (Passatoremoto)- Подчинително наклонение (Congiuntivo)
– Съгласуване на времената (Concordanzadeitempi)
– Страдателен залог (Formapassiva)
– Основи на синтаксиса

Курсът по Италиански език на 3-то ниво покрива съответно нивата B2 и С1.1./С1.2. на Европейската езикова рамка, т.е. приблизително следното ниво на владеене на езика:Ученикът може да разбира сравнително дълги устни изложения и лекции и  да следи сложна аргументация, както и повечето телевизионни информационни предавания  и повечето филми, когато се говори на стандартен език. Ученикът може да разбира статии и доклади със съвременна проблематика, в които авторите отстояват определени позици и съвременната литературна проза. гладко и непринудено, без видимо затруднение. Може да използва езика успешно за социални и професионални контакти. Може да напише структуриран текст с ясно изразено мнение, както есета и доклади, а също така да използва подходящ за адресата стил.Тези нива включват текстове по актуални теми, задачи за разговор и дискусии, а граматичните упражнения са насочени към усъвърщенстване на умението за изразяване на мнение, за нюансиране на изказа и на писмената реч.