Courses Tests News хедър
хедър

Деца от 1 до 4 клас

Обучението по руски език за деца от 1 до 4 клас в образователен център „Имидж 79“ се извършва по учебна  система „Солнышко“ одобрена от МОН.

Тя е основана на комуникативния подход и развива и четирите комуникативни умения – слушане, говорене, четене, писане. В обучението се използват разнообразни зрителни, звукови и двигателни стимули, като новият материал се представя в контекст и игрови ситуации. Така се провокират творческото мислене и емоционалните реакции на децата, което прави усвояването на езика по-ефективно.

Учебното съдържание е съобразено с интересите и нуждите на децата в тази възраст. Новият лексикален и граматически материал е ясно представен и се затвърждава в разнообразни упражнения за самостоятелна работа и работа в група, както и занимания на ролеви и игрови принцип. Езиковите умения се упражняват в реалистичен контекст, обхващащ различни сфери на общуване и ситуации от ежедневието. Учебният материал запознава децата също и с руската култура и реалност. Обърнато е внимание и на правилното произношение, което се затвърждава с помощта на аудио способи. Учебната система отдава предпочитание на психологията на малкия ученик. Развива се в еднаква степен логическото мислене, паметта – зрителна, логическа, асоциативна и механична, и умението на децата да сравняват и анализират.