Courses Tests News хедър
хедър

Легализация Варна

Фирма „Имидж 79“ ЕООД е лицензирана агенция за преводи и легализация към Консулски отдел на МВнР на Република България с договор №1270.

Легализирането на преводите на документи и други книжа се извършва в страната от Министерството на външните работи, а в чужбина от дипломатическите и консулските представителства на Република България. Агенция „Имидж 79” ЕООД посредничи при легализирането на преведените документи, както и на документите които са без превод, но се нуждаят от легализация за страната за която са предназначени.

Легализацията се извършва чрез удостоверяване на превода със заверка от Дирекция “Консулски отношения” към Министерство на външните работи,както и с поставяне върху самия документ или в приложение към него на специално удостоверение (Аpostille). По своята същност заверката с “апостил” представлява легализиране на документа от компетентния орган в държавата, където той е издаден. Заверката с „апостил” гарантира валидността и признаването на българските официални документи в чужбина.

Изисквания за документи за превод и легализация за чужбина:
Удостоверение за раждане, граждански брак, семейно положение, роднински връзки, постоянен адрес, акт за смърт – трябва да бъдат дубликати (не оригинал или нотариално заверени копия) или в редки случаи копия, заверени от издаващата община с мокър правоъгълен печат за чужбина. Документите трябва задължително да имат правоъгълен печат на издаващата община, удостоверяващ истинността на подписа и печата, положени върху тях.
Уверение за следване – трябва да са попълнени факултетът, специалността, годината на записване, продължителността, образователната степен, за която се обучавате и за какво и къде ще ви послужи; удостоверение от начално или средно училище за преместване – трябва да бъде подписано не само от класния ръководител, но и от директора на училището.
Диплома за средно образование, диплома от колеж, диплома за висше образование, приложение към диплома за висше образование, академична справка, диплома за следдипломна квалификация (включително и издадените от медицински учебни заведения) – съветваме ви да ни донесете оригинала, който след това ще Ви бъде върнат. Ако въпреки това ни донесете копие, то изключително ясно трябва да личат печатът на учебното заведение и подписът на директора или ректора и декана. При академичните справки – трябва да са изпълнени изискванията както при уверението за следване.
Общински документи – удостоверение за идентичност на имена, постоянен адрес, семейно положение, родствени връзки – трябва да донесете оригинала с подпис и печат от издаващата ги община.
Свидетелство за съдимост – трябва да има два подписа – на съдия и секретар и печат на съответния съд; съдебно решение за регистрация на фирма, удостоверение за актуално състояние – трябва да бъдат с пресен подпис на съдия (председател на съда) и мокър печат (не нотариално заверени копия);пълномощно или декларация – подписите на упълномощителя или декларатора трябва да са нотариално заверени.
Медицинско свидетелство за работа в чужбина – трябва да са попълнени всичките ви данни, посочени в началото на документа. Трябва да сте минали всички прегледи, включително за васерман, спин и психиатър, тъй като има възможност дори и документът да е легализиран без тях, (което се случва изключително рядко), да възникне проблем при влизане в съответната държава; имунизационен паспорт на дете (не се легализира здравната книжка на детето) – трябва да са попълнени всички направени до момента имунизации и личният лекар задължително да е подписал и подпечатал всяка страница.
Банково удостоверение – когато е издадено от Вашата банка, трябва да поясните, че ви трябва за превод и легализация за чужбина и то да бъде подписано от две оторизирани лица, подали спесимените на подписите си в БНБ.

ЦЕНОВА ЛИСТА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ