Courses Tests News хедър
хедър

Предимства и недостатъци на онлайн обучението в сравнение с традиционното обучение

Съвременният човек днес търси във всичко формулата на успеха. И това е логично, защото в модерното пазарно общество всеки от нас е поставен в условията на непрекъснат избор на позиция, на път към лична и професионална реализация, която трябва да осъществи сам, без чужда помощ или под чужд натиск.

Особено значение в днешния свят има образованието, добротообразование е най-сигурният път към успеха и добрата реализация на личността.

За получаването на добро образование, което да ни гарантира повече възможности да намерим подходяща работа, да заемем по-висока позиция в бъдещата ни професия, да ни помогне да бъдем по-полезни както на себе си, така и на другите съществуват безкрайно много възможности. Можем да завършим някои от добрите български университети, които предлагат голяма палитра от интересни образователно – квалификационни направления, можем да заминем за чужбина и там да завършим висшето си образование или да специализираме след завършена бакалавърска или магистърска степен във висше учебно заведение.

На дневен ред днес се появява още един въпрос – кои форми наобучение са най-ефективни, дали наред с традиционната конвенционална форма на образование няма и други варианти, които да решават въпроса за всеобхватността на аудиторията от учащи се, да решат проблема с по-голямата достъпност на хората от всички категории до учебните заведения, до процеса на обучение.

В последно време наред с утвърдените отдавна редовна и задочна форма на обучение все повече се разширяват и добиват популярност онлайн обучението и дистанционното обучение.

Все по-актуален напоследък става въпросът за онлайн и дистанционното обучение, като повечето учебни центрове, езикови школи и университети предлагат успешно и двете форми, и по този начин разширяват значително своята учебна аудитория.

Какво представлява по същество онлайн обучението?

Все по-популярни стават онлайн езиковите курсове. За тяхното провеждане са необходими: школата, която ги осъществява да разполага със съвременна ITтехника, високоскоростен интернет, добри преподаватели, които да владеят чуждите езици в дълбочина, но същевременно да бъдат и добри специалисти в областта на компютрите.

Необходимо е също така да бъде създадена обширна база данни, включваща учебници, учебни помагала, речници, задачи за упражнения и тестови задачи в електронен вид, до които обучаваните да имат достъп онлайн

.

Обучението се провежда в реално време във виртуална класна стая. Групата се състои от няколко човека и е ръководена от преподавател. На курсистите се осигурява неограничен достъп до системата и до учебните мултимедийни материали по всяко време.

Провеждането на занятията по този начин не нарушава традиционната схема от компоненти на тестуване, както и не отменя възможността да се провеждат така необходимите занятия по разговорен език. Напротив, благодарение на скайп връзката, която имат обучаваните и техните преподаватели, курсистите могат да комуникират онлайн и да провеждат занятия по разговор, като най-добрият вариант е такова практическообучение да се осъществява от носители на езика, native speakers.

Схемата, по която се реализира учебният процес онлайн обхваща няколко основни задължителни етапа.

 • 1. Курсистът заплаща определена такса и така получава достъп до същинската част на сайта, където са качени всички необходими учебни материали (учебници, граматики, речници, изпитни тестове и упражнения, предвидени по учебната програма). Важно е да подчертаем, че дори при тази форма на обучение учебният процес не е хаотичен, а материалът е стриктно разпределен тематично в съответствие с предварително разработена учебна програма.
 • 2. Обучаемите се подготвят по електронните учебници, използвайки и допълнителни електоронни текстове и упражнения. В края на всяка тема те трябва да проверят знанията си, попълвайки съответните електронни тестове.
 • 3. Електронните тестове са критерият, по който се оценяват знанията на курсиста. Правилното попълване на такъв тест осигурява на курсиста достъп до следващото ниво в системата (до следващата тема). Резултатите от теста се контролират от електронната система. Всеки тест има определено време за решаване (например 90 минути). След изтичане на това време системата прекъсва достъпа на обучаемия до теста и ако той не се е справил за това време с неговото попълване, отпада (получава отрицателен резултат). Всеки курсист има право да се явява на всеки тест определен брой пъти, обикновено при негативен резултат има право да го повтори още веднъж. Тестовите задачи на обучаемия се оценяват от машината (от компютъра). Някои школи прилагат тази електронна система до край – те ръководят курсистите си по електронен път през всички фази на учебния процес, включително и на финалния изпитен тест. Други учебни заведения предпочитат заключителните изпити да се провеждат по конвенционалния начин, с реално присъствие на кандидатите и явяване пред преподавателска изпитна комисия.

Онлайн обучението не препятства провеждането на занятия от дискусионен тип – дискусии по определена тема, колективни дебати, в които да участва цялата група и да се провеждат под ръководството на преподавател. Този тип учебни форми са изключително важни както в чуждоезиковото обучение, така и при квалификационните курсове или при обучаване на студенти в магистърска и бакалавърска степен онлайн (онлайн занятия в бакалавърска и магистърска степен). Възможност за тяхното провеждане създава т.н. конферентна скайп връзка между всички курсисти, желаещи да се включат в занятието, както и със самия преподавател.

Често наричат онлайн обучението “педагогика, подсилена от цифровите технологии”, тъй като в основата му лежат компютрите и съвременните IT технологии. Широкото навлизане на тези технологии в нашия живот разширяват сферата му на приложение. Днес почти всички университети предлагат онлайн курсове. Намаляват и разходите за създаване на подобни системи

.

Така се появи и визуалното обучение, както и дистанционното обучение, които по същество са варианти на онлайн обучението. Опитът в тази насока се обогатява с всеки изминал ден. Нов български университет, например, е създал една от най-съвременните системи за визуално онлайн обучение. На всички свои студенти той предлага обучение чрез електронни помагала, учебници, мултимедия, рекламни, аудио и видеопродукти. Консултациите с преподавателите се провеждат по всяко време онлайн, но има определени аудиторни часове и часове за реални консултации на живо.

Визуалното образование в този университет се осъществява чрез модула MOODLE NBU – една от най-модерните и разпространени системи за електронно обучение в България.Тя се прилага в още много училища и университети и е одобрена от МОМН.

Сестемата е много функционална и може да бъде използвана за различни цели. Тя има отворен програмен код (има широка поддръжка в целия свят и дава богати възможности за доразвиване). Свързана е еднопосочно с информационната система на НБУ и това и позволява да черпи информация за своите потребители – за студентите, които я ползват и за курсовете, които слушат те, както и за преподавателите и за лекционните или семинарни курсове, които провеждат.

Както вече споменахме, електронната система се развива непрекъснато, предлагайки все повече и повече полезни функционалности. Този тип визуално обучение предлага, например, виртуални лекции, виртуално решаване на различен тип задачи, възможност за участие в учебни форуми от дискусионен тип – обсъждане на тема, зададена предварително от преподавателя, виртуална телевизия, виртуално радио, възможност за едновременен контакт по електронен път между курсовете, както и на студентите с техните преподаватели. Преподавателите могат да обучават виртуално от преподавателска компютърна зала.

Онлайн обучението като вид дистанционно обучение набира популярност в целия свят.

Ето някои интересни примери. Пет американски университета са се обединили в обща онлайн платформа, което дава възможност за провеждане на съвместно обучение. По последни данни в Швецияинтернет обучението се предпочита от 9000 студенти. За последните години, от 2005 г. насам, броят им е нарастнал с 45 %.

Но има и някои негативни тенденции, отнасящи се до резултатите, които са показали обучаемите – статистиците сочат, че те получават по-ниски резултати в сравнение с колегите си, посещавали реални аудиторни занятия.

У нас този тип образование не е все още толкова разпространено, колкото на запад, но вече са направени първите стъпки, и вероятно с течение на времето то ще стане още по-популярно.

Вече съществува първият български виртуален университет. На скоро беше проведена и четвъртата национална конференция за електронно обучение във висшето образование у нас. Почти всички ВУЗ-ове предлагат дистанционно онлайн обучение. Разширява се предлагането на туториалите – електронни ръководства за извършване на някаква дейност. Те се превръщат в основна част на онлайн обучението. Повишеният интерес към този тип образование повиши и интереса към създаването на все по-нови софтуерни продукти за образователни цели. Поради актовността на пазара за такива продукти непрекъснато нараства тяхното многообразие и производство. Произвеждат се все повечеплатформи за онлайн обучение.

Кои са основните предимства на онлайн обучението?

 • . Неговата достъпност, което го прави все по-популярно в целия свят. Чрез тази образователна форма чувствително се разширява кръга на ползвателите, клиентите на онлайн образователните услуги, тъй като се включват и хора, които иначе трудно биха имали достъп до реално аудиторно присъствие. По този начин могат да се обучават хора в неравностойно положение (инвалиди, хронично болни, многодетни майки), както и хора, които живеят в отдалечени райони. На практика седейки у дома, до компютъра си бихте могли да завършите образователно-квалификационна степен в учебно заведение, което се намира в чужбина. На този принцип биха могли да се обучават на български език чужденци, в страни като САЩ, Канада, страни от Западна Европа, които имат бизнес или други контакти с България и нашият език им е нужен, без да напускат страната си, или през периодите, когато не са в България.
 • 2. Онлайн обучението позволява да се преподава на много по-голям кръг хора при използването на много по-малко преподаватели, което естествено води до по-ниски разходи.

Кои са основните цели на онлайн обучението?

 • 1. Тази форма на обучение предоставя определен обем от информация на обучаваните и им помага при изпълнението на учебните задачи, като оценява и техните знания.
 • 2. У студентите се изграждат по-добри процесуални умения, чрез което се очаква постигане на по-добър образователен ефект.

За да се постигне максимален ефект, онлайн обучението трябва да съответства на определени критерии за ефективност.

 • 1. Едно от основните изисквания е онлайн курсът да бъде проектиран с ясни цели и указания.
 • 2. Задачите трябва да са подбрани така, че да са смислени с оглед контекста на учебното съдържание и да са ясни за самите обучаеми. Те трябва да са актуални, да провокират интереса на курсистите / студентите и да са свързани с решаването на конкретни житейски казуси и проблеми.
 • 3. Всеки въпрос или задание трябва да е конструиран така, че за обучаемите да е напълно ясно какво точно се иска от тях.

Когато говорим за онлайн обучението, не можем да подминем следните негови основни аспекти:

  • 1. По време на процеса на обучеие, трйбва да се провежда непрекъснато оценяване на курсистите / студентите чрез използването на различни качествени и количествени методи на оценка и на различни инструменти на оценяване.
  • 2. Особено важен и задължителен е механизмът на обратната връзка, широко се използва и метода на самооценка или взаимна оценка (между самите обучаеми).
  • 3. Текущото и крайното оценяване трябва да се провеждат много ефективно.
  • 4. Оценяването трябва са е автентично и достоверно, желателно е да се използват задачи с отворен отговор, които “симулират” житейски проблеми, но наред с тях е уместно и нужно да се използват и количествени задачи.

5. При изпълнението на някои от задачите е уместно да се прилага и метода на “колективната работа”, работа в екип. Взаимодействието между обучаемите се обезпечава от подходящи средства за комуникация.

  • 6. Трябва задължително да се осигури достъпност на онлайн ресурсите, както в рамките на курса, така и в интернет.
  • 7. Обучаемият също трябва да се чувства отговорен в процеса на оценяване. Един от големите проблеми при онлайн обучението, и по точно при провеждането на онлайн оценяването, е установяването на самоличността на курсиста / студента. Все още в този случай съществуват реални възможности друго лице да попълни и изпрати по интернет тестовите задачи вместо самия обучаем. Ето защо тази опасност задължително трябва да се има предвид при разработването на софтуерния продукт, който да предвижда достатъчни средства за защита от подобни измами.

Проблеми (недостатъци) на онлайн обучението:

  • 1. Освен проблема с персоналната идентификация на обучаемия, за която вече споменахме, съществуват и някои други технически ограничения, свързани с преноса на информация, като скоростта на интернетната връзка, например, покриването на определени хардуерни и софтуерни стандарти, нивото на техническите умения на участниците в онлайн комуникационния акт, включително и на самия преподавател.
  • 2. Организирането на подобен тип обучение особено в началния си етап изисква допълнителни значителни инвестиции, свързани с осигуряване на подходящи помещения и снабдяването им с необходимата техника. Този финансов проблем спира редица школи от прилагането на метода на онлайн обучението, поне в началния етап на тяхното съществуване,

тъй като малко от образователните центрове получават достатъчни постъпления от такси за проведени курсове, за да могат да покрият подобни разходи.

  • 3. Проблем в случая е осигуряването на защита на учебните материали, качени на интернет сайтовете на съответните учебни заведения. Общоизвестно е, например, колко голям е проблемът със запазването на авторските права у нас, особено в глобалната мрежа.
  • 4. Въвеждането на онлайн обучението не трябва да пренебрегва, да противоречи на традициите в образованието, а по скоро да допълва традиционните форми.

Това е основната причина онлайн обучението днес да има не толкова самостоятелна, колкото допълваща и разширяваща функция. То разширява сферата на приложение на образователните форми, но не може и надали би могло и в бъдеще напълно да измести конвенционалното (традиционното) обучение, особено в малка страна като България, където разстоянията между отделните градове и селища не са така големи и непреодолими, както например в една огромна и рядко населена страна като Австралия.

Затова у нас обикновено двете образователни форми (онлайн и традиционната) се прилагат паралелно, като особено широко се използват мултимедийните и аудиовизуалните и софтуерните продукти като средство за обогатяване, онагледяване и подобряване на комуникативния ефект на учебния процес. Онова, което задължително трябва да бъде заимствано и запазено от традиционната форма на обучение, и което съставлява нейно основно предимство, е живият контакт между преподавателя и неговите студенти / курсисти. Този контакт създава допълнителен емоционален ефект, подобрява и стимулира вътрешната мотивация на обучаемите, повишава интереса им към ученето.

Ще ви запознаем с една от много разпространените и много ефективни форми на онлайн обучение, която демонстрира добре тази връзка преподавател – аудитория. Става дума за онлайн презентацията, която се прилага широко в наше време.

Какво представлява онлайн презентацията?

Тя се провежда със средствата на мултимедията, но в нея е широко застъпен принципа на интерактивността. Същността на интерактивния метод е в това, че зрителят може да влияе на хода на презентацията, като участва непосредствено в нея. Това създава възможност онлайн презентацията да се използва в хода на традиционното занятие, но в същевременно може да придобие форма на web конференция или на виртуален клас.

Влизайки във виртуалния клас, обучаемите участват в режим на реално време в демонстрационния процес. По време на демонстрацията преподавателят, който в случая играе ролята на водещ, може да съчетава различни графични изображения, слайдове и други мултимедийни материали.

Провеждането на подобна презентация изисква значителна подготовка от страна на преподавателя. Той трябва да зареди целия нагледен видеоматериал (файлове, слайдове при използването на електронната система Power Point), да разработи подробен план на занятието, предвиждайки точната последователност, в която ще демонстира мултимедийните материали Интерактивната връзка с аудиторията се изразява в това, че слушателите могат да се включват в предаването по всяко време и да се свързват с водещия и с останалите от аудиторията чрез текстови чат.

Материалите за подобна презентация се подготвят с помощта на различни офисни програми – слайдове Power Point, графични редактори за обработка на илюстрации, анимационни филми, видео файлове с участието на диктор и с демонстрация на нагледен материал. Възможностите на онлайн обучението ще се разширяват завбъдеще и ще обхващат все по-широка аудитория.

Нашето мнение е обаче, че най-голяма ефективност на образователния процес би се постигнала при умелото съчетаване на традиционните и онлайн формите на преподаване.