Courses Tests News хедър
хедър

Курс за офис мениджър във Варна

Център за професионално обучение Имидж 79 е лицензиран от Министерството на образованието и науката с лиценз № 2013121077 и извършва обучение  за част от професия Офис Мениджър с код 346010

Наименование на професионалното направление и код: – 346 Секретарски и офис дейности
Наименование на професията и код: – 346010 „Офис-мениджър“
Наименование на специалността, код и степен на ПК: – 3460101 Бизнес-администрация, трета ПК

Учебен план за част от професия “Офис- мениджър”

1. Здравословни и безопасни условия на труд.
2. Бизнес планиране и прогнозиране.
3. Маркетинг и маркетингови проучвания.
4. Основи на правото.
5. Фирмен мениджмънт.
6. Финанси на фирмата. Основи на счетоводството.
7. Мениджмънт на човешките ресурси.
8. Държавна администрация- организация и функции.
9. Компютърна грамотност. Делова кореспонденция.
10. Работа с офис техника.
11. Работа с архив.
12. Чужд език – английски.

Срок на обучение: 100  учебни часа.
Изпит: по теория и практика
Сертификат: Лицензиран сертификат на Министерството на Образованието и Науката с международна валидност

Изисквани документи при записване за  курс за професионално обучение в Имидж 79:
– Документ за самоличност /лична карта/
– Копие от документ за  завършено средно или висше образование
– Личен картон по образец / попълва се от нас/
– Две  актуални снимки – за придобиване на степен на професионална квалификация, една снимка – за обучение по  част от професия
– Заявление за участие в курс
– Молба за допускане до изпит
– Медицинско свидетелство, удостоверяващо здравословното състояние на кандидат курсиста
– Договор за обучение  – сключен между Имидж 79  и обучаемият за съответния курс
– Заплащане на обучението в брой в офиса на фирмата или представяне на вносна бележка за платена такса за обучение по банков път.