Courses Tests News хедър
хедър

Курс за ТРЗ и личен състав във Варна

Център за професионално обучение Имидж 79 лицензиран от Министерството на образованието и науката с лиценз № 2013121077 извършва обучение за ТРЗ и личен състав по част от професия Оперативен счетоводител.

Раздел А – задължителни учебни часове
Обща професионална подготовка
Здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда
Отраслова професионална подготовка
Икономическа теория
-Работна заплата.
-Работа с програмен продукт за изчисляване на заплати
-Запознаване с програмата;
-Обработка на заплати на лица по трудов договор;
-Обработка на заплати на лица, назначени по договор за управление и контрол;
-Обработка на заплати на лица, работещи по граждански договор;
-Справки с програмата.
Практика
Специфична професионална подготовка
Счетоводство на фирмата
-Назначаване на нов работник
-Видове трудови Договори;
-Изготвяне на лично досие на работника;
-Изготвяне на длъжностна характеристика;
-Работа с Националната класификация на професиите и Националната класификация на икономическите дейности;
-Оформяне на документите за НАП;
-Изготвяне на ведомости за заплати
-Изчисляване на трудовото възнаграждение;
-Изчисляване на болничен лист;
-Изчисляване на отпуска;
-Изчисляване на трудов стаж;
-Оформяне на документите за НАП;
-Изготвяне на други документи
-Изготвяне на Декларация образец № 1, № 6;
-Прекратяване на трудовия договор;
-Оформяне на трудова книжка, осигурителна книжка;
-Документи за Бюрото по труда;
-Запознаване с нормативната уредба
-Кодекс за социално осигуряване;
-Кодекс на труда;
-Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване;
-Нормативни документи по социално осигуряване;
Практическо обучение:
Учебна практика по:
Счетоводство на фирмата – Назначаване на лица по трудов, допълнително споразумение и др.;
Комплектуване на досиета, обработка на документи за НАП;
Производствена практика по:
-Изготвяне на ведомости за заплати, по най-трудните казуси от практиката;
-Практически казуси и задачи за усвояване на материала и избор на кандидати за нова работа.

Раздел Б – избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
Работа с компютърен софтуер по счетоводство и ТРЗ „Микроинвест”

Срок на обучение: 30  учебни часа
Форма на обучение: редовна, задочна и дистанционна, онлайн форма на обучение
Изпит: по теория и практика
Сертификат: Лицензиран сертификат на Министерството на Образованието и Науката с международна валидност

Изисквани документи при записване за  курс за професионално обучение в Имидж 79

– Документ за самоличност /лична карта/
– Копие от документ за  завършено средно или висше образование
– Личен картон по образец / попълва се от нас/
– Две  актуални снимки – за придобиване на степен на професионална квалификация, една снимка – за обучение по  част от професия
– Заявление за участие в курс
– Молба за допускане до изпит
– Медицинско свидетелство, удостоверяващо здравословното състояние на кандидат курсиста
– Договор за обучение  – сключен между Имидж 79  и обучаемият за съответния курс
– Заплащане на обучението в брой в офиса на фирмата или представяне на вносна бележка за платена такса за обучение по банков път.