Courses Tests News хедър
хедър

Курс за хотелиер Варна

Център за професионално обучение Имидж 79 е лицензиран от Министерството на образованието и науката с лиценз № 2013121077 и извършва обучение за професия Хотелиер /управител на хотел/, като част от професия Хотелиер 811010

Професионално направление Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг, код 811
Професия Хотелиер, код 811010
Специалност Организация на дейностите в местата за настаняване, код 8110103, степен на професионална квалификация втора степен

Учебен план за част от Професия Хотелиер

1. Основи на туризма
2. Технология на хотелиерското обслужване
3. Технология на допълнителните дейности в туризма
4. Компютърна грамотност
5. Основи на счетоводството
6. Хигиена на храненето и хранително законодателство
7. Организация и функциониране на преден офис
8. Чужд език
9. Производствена практика

Срок на обучение: 100 учебни часа
Изпит: по теория и практика
Сертификат: Лицензиран сертификат на Министерството на Образованието и Науката с международна валидност

Изисквани документи при записване за  курс за професионално обучение в Имидж 79
– Документ за самоличност /лична карта/
– Копие от документ за  завършено средно или висше образование
– Личен картон по образец / попълва се от нас/
– Две  актуални снимки – за придобиване на степен на професионална квалификация, една снимка – за обучение по  част от професия
– Заявление за участие в курс
– Молба за допускане до изпит
– Медицинско свидетелство, удостоверяващо здравословното състояние на кандидат курсиста
– Договор за обучение  – сключен между Имидж 79  и обучаемият за съответния курс
– Заплащане на обучението в брой в офиса на фирмата или представяне на вносна бележка за платена такса за обучение по банков път.