Courses Tests News хедър
хедър

Курс оперативен счетоводител във Варна

Център за професионално обучение Имидж 79 е лицензиран от Министерството на образованието и науката с лиценз № 2013121077 и извършва обучение курс оперативен счетоводител по част от професия Оперативен счетоводител с код 344030

Учебен план за част от професия оперативен счетоводител:

Учебни предмети /модули за професионална подготовка

Раздел А – задължителни учебни
часове
Обща професионална подготовка
Здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда
Отраслова професионална подготовка
Икономика на предприятието
Практика
Специфична професионална подготовка
Обща теория на счетоводната отчетност.
Счетоводство на предприятието
Отчитане на капиталите
Отчитане на дълготрайните активи
Отчитане на материалните запаси
Отчитане на разчетите
Отчитане на финансовите средства
Отчитане на разходите
Отчитане на приходите
Отчитане на финансовите резултати
Годишни финансови отчети
Практическо обучение:
Учебна практика по:
– Счетоводство на предприятието
Производствена практика
Раздел Б – избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
Чуждоезикова подготовка по професията – английски език.

Срок на обучение: 72  учебни часа
Изпит: по теория и практика
Сертификат: Лицензиран сертификат на Министерството на Образованието и Науката с международна валидност

Изисквани документи при записване за  курс за професионално обучение в Имидж 79

– Документ за самоличност /лична карта/
– Копие от документ за  завършено средно или висше образование
– Личен картон по образец / попълва се от нас/
– Две  актуални снимки – за придобиване на степен на професионална квалификация, една снимка – за обучение по  част от професия
– Заявление за участие в курс
– Молба за допускане до изпит
– Медицинско свидетелство, удостоверяващо здравословното състояние на кандидат курсиста
– Договор за обучение  – сключен между Имидж 79  и обучаемият за съответния курс
– Заплащане на обучението в брой в офиса на фирмата или представяне на вносна бележка за платена такса за обучение по банков път.