Courses Tests News хедър
хедър

Сертификати на Cambridge за деца

Starters

Отнася се за деца във 2 – 3 клас, които са изучавали вече английски език. Подготвят се по специални системи за деца, които представят учебния материал забавно, картинно и интерактивно, въпреки че в течение на целия курс на обучение начинаещите деца имат за задача на всяко занятие да усвояват определен брой думи и граматични форми. Целият курс на обучение е организиран и планиран така, че на всеки етап от него да се усъвършенстват основните комуникативни умения на учениците:

 • 1. Четене с разбиране;
 • 2. Писане – в края на курса учениците трябва да могат да напишат самостоятелно съчинение по предварително зададена тема в обем около сто думи;
 • 3. Говорене;
 • 4. Слушане с разбиране.

На всеки следващ урок децата трябва да разширяват лексикалния си запас с около 10 – 20 думи.

Това е първият международен сертификат, който детето ви може да получи.

Вторият международен сертификат за деца на Кеймбридж се нарича Movers. Двата сертификата Starters и Movers съответстват на ниво А1 от Европейската езикова рамка за чуждоезикова подготовка, а третият – Flyers съответства на ниво А2.

За да постигнете успех в своята чуждоезикова подготовка и ако започвате от самото начало (без да сте изучавали езика предварително), най-добре е да преминете последователно подготовка по всички нива на обучението по базов английски език от А1 до В2 и тогава да стартирате подготовка за международните сертификати по английски. Системата, по която преподаваме езика в нашата езикова школа – Образователен център ,,Имидж 79”, както и опитните ни преподаватели, ще ви помогнат да усвоите плавно и постепенно, по достъпен и атрактивен начин основните лексикални и граматични форми, да развиете постепенно всички важни комуникативни умения – четене с разбиране, писане, говорене, слушане с разбиране. Цикличният подход в представянето на учебния материал помага на курсистите да се връщат многократно към познати езикови форми, като онова, което е представено в предишното ниво, по-късно не само се повтаря, но и се разширява. Това подобрява и улеснява процеса на усвояване и активизиране на наученото.

В края на базовото обучение по английски език имате право да се явите на тест  КЕТ (Key English Test) , съответстващ на ниво А2 (Waystage) от Eвропейската езикова рамка. Той показва, че кандидатът притежава основни умения за езиково общуване в ежедневни ситуации (говорене и писане) на начално ниво и е старт за по-сериозните нива и за придобиване на международни сертификати.

Следващият по сложност тест е  РЕТ (Preliminary English Test) отговарящ на ниво В1 (Threshold) от Европейската езикова рамка, който показва, че кандидатът владее езика на средно ниво. Изпитът, който трябва да положите успешно, за да получите този международен сертификат, се състои от три модула:

 • 1. Четене с разбиране и писане;
 • 2. Слушане с разбиране;
 • 3. Говорене.

Тестовете КЕТ и РЕТ на Кеймбридж са предварителна подготовка за много по-сериозните сертификати, които ви дават реално право на обучение и работа в чужбина. Да се явите на КЕТ и РЕТ не е излишно, защото опитът, както и  подготовката и явяването на тези два сертификатни изпита ще ви бъдат много полезни при преодоляването на следващите по-сложни формати за международни изпити.

За много хора особен интерес представляват специализираните курсове по английски език и специализираните сертификати, които дават допълнителни възможности за работа в чужбина. Нашата школа също предлага подобни курсове.

Едни от най-търсените са курсовете по бизнес английски език (Business English Communication Class).  Курсовете са предназначени за хора, които работят и имат бизнес контакти с фирми и компании от англоговорящи страни. Курсът на обучение е разработен в четири нива: Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate и Upper – Intermediate с особен акцент върху развитието на писмените и устните комуникативни умения на учащите се в областта на професионалния и на бизнес езика (водене на бизнес кореспонденция, развитие на умения за водене на преговори и т. н.). Всички теми от курса на обучение, както и използваните материали, са актуални и съобразени с практическите нужди на обучаемите в тази сфера.

След завършване на курса на обучение имате възможност да се явите на изпит за получаване на международен сертификат по бизнес английски език –  BEC или Business English Certificate. За да получите този документ, трябва да постигнете високо ниво на владеене както на базисния език, така и на специализирания бизнес английски.

Подготовката на бъдещите мениджъри предвижда провеждането на специфични форми на обучение, най-разпространени от които са симулациите – специфичен вид занятия, по време на които се инсценират реални бизнес ситуации, като пред обучаемите се поставят конкретни задачи за разрешаване и пр.

Целта на курса е развитието на основните комуникативни умения, но с оглед конкретни бизнес проблеми от ежедневната практика като например:

 • 1. Писане – писане на бизнес кореспонденция (писмо, доклад, официално предложение, мемо);
 • 2. Четене с разбиране – умение да се четат и да се разбират правилно специализирани оригинални текстове от икономически и обществено – политически издания;
 • 3. Говорене – умение да се водят преговори, бизнес дискусии, презентации и т. н.;
 • 4. Слушане с разбиране – участие в разговори, срещи, интервюта и др.

Всички тези форми на комуникация са предмет на детайлна подготовка по време на курса, като усъвършенстването на езиковите умения на курсистите в тях се постига чрез симулиране на възможни реални ситуации, които да изискват тяхното приложение.

Целта е постигане на резултати, съответстващи на тези, които Кеймбридж изисква и е включил в изпитния тест. За да получат международно валидни сертификати, кандидатите трябва да покрият достатъчно високи езикови нива, каквито са нивата BEC Vantage B2 и BEC Higher C1.

Успешното явяване на изпитен тест и получаването на този международен сертификат ви гарантира нови и много по-големи възможности за работа в чужбина, както и за обучение в западноевропейските страни, САЩ, Канада и всички други, в които английският е основен и официален език, тъй като нивата BEC Vantge и BEC Higher са признати във всяка от тези страни.

Една от модерните и много полезни форми на чуждоезиково обучение, прилагани в последно време в много езикови школи, е формата Blended Learning.  Тя се използва най-често в онези школи, в които има въведено онлайн обучение при преподаването на хора, работещи или учещи ежедневно. Затова на тях им е трудно да посещават редовно очни езикови курсове.  Системата предвижда съчетаване на обучение в реални условия и в реална класна стая с обучение онлайн във виртуална класна стая. Курсистите посещават реални занятия по езика един – два пъти седмично, а през останалото време се срещат и работят с преподавателя си онлайн във виртуалната класна стая. Този тип подготовка е много продуктивна и с оглед на по-големите възможности за индивидуална работа, които предоставя на обучаемите и техните приподаватели. Тя е много по-резултатна, особено при подготовката за сертификати.

Нашият образователен център Имидж 79 въведе онлайн обучение през учебната 2013 – 2014 година и всеки желаещ да усвои чужд език може да се възползва от предимствата на този тип обучение.  Курсовете, провеждани по метода Blended Learning, развиват по-добре комуникативните умения на курсиста и му помагат да затвърди знанията си по езика.