Courses Tests News хедър
хедър

Сертификати по френски език

Дипломите D.E.L.F. и D.A.L.F.

Дипломите DELF и DALF са официални, международно признати диипломи, издавани от Министерството на образованието на Франция за удостоверяване на знанията по френски език на кандидати от други страни. Всеки от сертификатите се състои от шест независими дипломи:DELF A1, DELF A2, DELF B1, DELF B2, DALF C1, DALF C2.

Провеждането на изпитите се ръководи от Националната комисия за DELF и DALF, чието седалище се намира в Международния център за педагогически науки CIEP, 1 Avenue Leon Journault, 92310 Sevres.

Изпитните работи се проверяват само от хабилитирани преподаватели.

Всяко ниво от тестовете оценява четири комуникативни умения: разбиране на устна реч и изразяване в устна реч, разбиране на писмена реч и изразяване в писмена реч.

Дипломите DELF и DALF нямат срок на валидност. Те са диплома за владеене на френски за цял живот.

Сертификатът DALF удостоверява по-висока степен на езикова компетентност и ако го притежавате, ще имате гарантиран прием във всички френски университети, без да държите други изпити по езика.

Освен от висшите учебни заведения дипломите DELF и DALF се признават от редица работодатели в целия свят, включително и в България.

Сесиите, по време на които можете да се явите на изпитите, се провеждат два пъти годишно – през януари и през юни.

Подготовката за двата сертификата се провежда индивидуално или полуиндивидуално по специални учебници и учебни помагала, като акценът пада върху граматични и лексикални упражнения, упражнения за четене и слушане с разбиране, самостоятелно съставяне на устни и писмени текстове.

Специфични характеристики на изпитите за сертификат DELF (В1) по компоненти

Устно разбиране:

Кандидатите трябва да отговорят правилно на въпроси, отнасящи се до съдържанието на три текста, които се възприемат по слух. Текстовете се слушат по два пъти. Максимална продължителност на записа – 6 мин.

Писмено разбиране:

Кандидатите трябва да отговорят на въпроси към написани текстове:

 • да могат да открият нужната информация по дадена задача;
 • да могат да анализират съдържанието на документ от общ характер.

Писмено изразяване:

Кандидатите трябва да покажат, че умеят да изразяват самостоятелно мнение по предварително зададена тема от общ характер под формата на есе, писмо или статия.

Устно изразяване:

Компонентът се състои от три части:

 • 1. Събеседване с насочващи въпроси;
 • 2. Интерактивно упражнение;
 • 3. Изразяване на лично мнение въз основа на предварително даден изходен материал.

Общата продължителност на целия изпит е 1 ч. 45 мин. Максималната оценка е 100. Прагът на успеваемост за получаване на сертификатите е 50 / 100. Минималната оценка на изпита е 5 / 25.

Характеристика на теста DELF (В2) по компоненти

Устно разбиране:

Кандидатите трябва да отговорят правилно на въпроси, отнасящи се до съдържанието на два текста, които се възприемат по слух. Текстовете се слушат по два пъти и по съдържание са:

 • интервю, информационен бюлетин (само едно слушане);
 • експозе, конференция, реч, документален материал, радио или телевизионно предаване (две слушания).

Максимална продължителност на записа – 6 мин.

Писмено разбиране:

Кандидатите трябва да отговорят на въпроси върху два писмени текста:

 • текст с информационен характер, отнасящ се до Франция или франкофонската общност;
 • аргументативен текст.

Писмено изразяване:

Кандидатите трябва да могат да изразят в писмен вид и аргументирано личната си гледна точка относно участие в дебат, по административно писмо или критична статия.

Устно изразяване:

Кандидатите трябва да могат да представят защита на гледна точка по кратък материал. Изпитът продължава общо 2 ч. 30 мин. Тестът се оценява общо за 100 точки. Прагът на успеваемост за получаване насертификатите е 50 / 100. Минималната оценка на изпита е 5 / 25.

От 2007 г. в България се реализират и изпитни тестове DELF за младежи от 10 до 12 клас. Изпитите се провеждат в няколко изпитни центъра, избрани така, че да покриват територията на страната. Това са езикови гимназии или специализирани училища с паралелки с активно изучаване на френски език.

Ето имената и адресите на оторизираните центрове, в които се провеждат тестовете DELF за ученици:

9-та Френска гимназия ,,Алфонс дьо Ламартин”, София (за Благоевград, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Перник, Плевен, София, Видин, Враца);

Езикова гимназия ,,Ромен Ролан”, Стара Загора (за Габрово, Казанлък, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Стара Загора, Велико Търново);

4-та Езикова гимназия ,,Фр. Жолио-Кюри”, Варна (за Шумен, Добрич, Разград, Русе, Силистра, Търговище, Варна);

Гимназия за романски езици ,,Г. С. Раковски”, Бургас (за Бургас, Хасково и околността).

CIEP

Дипломите и тестовете на Международния Център за Педагогически науки (CIEP) са международно признати. Подготовката за сертификатите се извършва предимно от Френския културен институт в София.

Освен дипломите DELF и DALF, за които вече споменахме, има и други, които документират уменията ви за владеене на френски език. TCF е изпитен тест, удостоверяващ нивото на владеене на езика и е признат в целия свят. Сертификатът TCF – RI е доказателство за наличието на компетентности по френски език в областта на международните отношения в рамките на Европа. Към него проявяват особен интерес преди всичко държавните служители. Дипломите, издадени от Френския културен институт в София, се признават и от Бюрото за кандидат – емигранти за Квебек, Канада.

Дипломи и сертификати на Парижката търговско – промишлена палата (CCIP):

Дипломи по бизнес – френски:

 • Сертификатът DFA 1 е документ, доказващ, че кандидатът притежава добри познания в областта на френския комуникативен език с оглед основните му професионални умения.
 • Сертификатът DFA 2 показва добри професионални и комуникативни умения по френски на ниво, позволяващо проява на самостоятелност и инициативност в работата.
 • Сред професионалните сертификати трябва да бъдат споменати и сертификатите по юридически френски.
 • CFJ е документ, който удостоверява, че притежателят му може да използва френски свободно в най-важните ежедневни ситуации и задачи, свързани с работата му в юридическата област.
 • Сертификат по френски за работещите в туризма и хотелиерството: (CFTH) е документ, който удостоверява способности и умения по френски в туристическата сфера.