Courses Tests News хедър
хедър

Словоред в простите изречения в немския език

От значение са:
– Има граматични закономерности
– Комуникативното намерение
1. Място на глагола:
а) в прости съобщителни изречения, спрегнатият глагол винаги заема второ място. Представки, инфинитиви, причастия- стоят в края на изречението.
Peter trinkt Kaffe. Петер пие кафе.
Die Hausfrau traegt Kaffee den Gaesten auf. 
Домакинята сервира кафе на гостите.
Die Hausfrau hat den Gaesten Kaffee aufgetragen. 
Домакинята сервира кафе.
Peter will bald ins Ausland ausreisen. 
Скоро Петер иска да замине в чужбина.
бМясто на подлога.
Подлогът стои непосредствено до сказуемотоИли в началото на изречението(първа позицияили след сказуемото.
първа позиция: Peter (подлог) geht ins Kino. Петер отива на кино.
трета позиция: Heute machen wir (подлог) einen Ausflug. Днеш ще направим излет.
c) Място на допълнениетоДопълнението стои след сказуемото.
1. Wir helfen dir (непряко допълнение) beim Umzug (пряко допълнение). Ще типомогнем при преместването.
Ich lege den Anhang (
пряко допълнение) bei. Прикачам прикрепения файл.
2. Ако мястото на подлога е след сказуемотото допълнението енепосредствено след подлога.
Това е като в примера погоре: Heute (обстоятелство за време) machen (сказуемо) wir ( подлг) einen Ausflug (пряко допълнение).
3. Ако допълнението е местоимениеа подлогът е съществителното прякотодопълнение стои преди подлога.
Sicher liest ihn (пряко допълнение– акузатив обект) die Mutter (подлог).
Словоредни особеностикогато имаме допълнения в Akk., Dativ, Genitiv
Die Mutter schenkt dem Jungen (допълнение в дателен падеж– датив обект) das Auto (допълнение във винителен падеж– акузативобект).
=> Когато и двете допълнения са съществителнито след сказуемото стоипърво допълнението в дателен падеж (непрякото допълнение).
Die Mutter schenkt es (акузатив обект) dem Jungen (датив обект).
=> Когато допълнението в акузатив е местоимение, то предхожда допълнението в датив, когато то е съществително.
Die Mutter schenkt es ihm.
=> Когато сдвете допълнения са местоимениято акузатив стои преди дативили първо прякопосле непряко допълнение.
Man beschuldigte den Mann (акузатив обект) des Diebstahlt (генитив обект
=>Допълнението в акузатив предходжа допълнението в генитив.
дМясто на обстоятелственото пояснениеТо няма конкретно място– подвижноеЗависи какво с подчертавакакво е комуникативното намерение.
Wir sind gestern ins Kino gegangen. Вчера бяхме на кино.
Gestern sind wir ins Kino. 
Наблягаме на вчера
Когато има няколко обястоятелствато в изречението се подреждат така:темпоралнокаузално (причина)- модалнолокално.
Wir bleiben heute (темпорално) wegen des Gewitters (каузално) zu Hause (локално).