Courses Tests News хедър
хедър

7-те предимства на изучаването на чужд език в малка група

Преди да минем на темата, важно е да напомним първите два (и основни) принципа във всеки метод на обучение по чужд език: 1) искрено и силно желание за усвояване на чуждия език, 2) постоянство и интензивност на обучението— не по-малко от 1 час дневно. Ако тези две условия за ВСЕКИ участник в група не са изпълнени,  то прогресът на групата се забавя, и дори най-ефективните методики на обучение няма да дадат резултати. Тук играе роля и формата на занятията. Да предположим, че обучаващия се е лице, за когото чуждия език е важен за кариерното му развитие в настояща или бъдеща работа (изучава езика интензивно 6-9 часа седмично), и за което заплаща от собствения си джоб. В неговия случай горните 2 условия ще са изпълнени и езиковото обучение с подходящите техники ще донесе добри резултати. Ако обаче се касае за лице, което е задължено от работодателя си да посещава езиков курс или пък става дума за студент, в чийто учебен план е заложено задължително обучение по езика 1-2 пъти седмично, в киното с приятели му е по-интересно, а и „заверката“ в края на семестъра му е „в кърпа вързана“, то в тези случаи резултатът от обучението би бил доста слаб.

И така, да предположим, че и двете условия са налице… Освен тях, налице са редица други условия за ефективното усвояване на чуждия език.

Задължително е преподавателят да покаже чрез собствения си пример как се излиза от състояние на незнание, как се моделират знания чрез видео и аудио записи, как се отработва изучавания материал. С други думи, преподавателят е длъжен да научи обучаващите се да учат. По такъв начин би гарантирал техния бърз прогрес, дори при самостоятелно продължаване на обучението. Допълнителна задача на преподавателя се явява наблюдаване и коригиране по време на упражненията. По време, както и след приключване на дадено упражнение, преподавателят коригира при нужда и дава обратна връзка за резултатите на обучаващите се. Кой как се е справил и върху какво може да поработи още.

Тук е добре да отбележим, че след втората до третата седмица, преподавателят трябва да премине обучението изцяло на чуждия език. Обучаващите се трябва да се  стремят колкото се може по-бързо да започнат да се разбират с преподавателя и помежду си на чуждия език

Отделно стои въпроса с различните техники на занятията. Съвременните методи на преподаване на чужд език включват използване на мултимедийни – аудио, видео и интерактивни ресурси. Да, живата реч на преподавателя има своите достойнства, за които ще стане дума по-долу, но не могат да заместят удобството на съвременните мултимедийни ресурси в обучението.

Та връщайки се на темата за предимството на груповото обучение с преподавател, следва да си зададем някои въпроси: Как занятията в група под контрола на преподавателя могат да подобрят ефективността от дадено упражнение? Какви са предимствата на тази форма на обучение?

Първо предимство — голямата свобода на избор на учебни материали. Преподавателят може да разиграе сценки и диалози по начин, по който му се иска: с други преподаватели, сам (като в театър с един актьор), или съвместно с групата (в по-напреднал стадий на обучението, когато произношението/интонацията е горе-долу прилична). Той може да разиграе диалога или монолога по различни начини:

1) С различно темпо на речта: а) бавно, при относително сложни диалози за групи учащи се с голям пасивен речников запас и добра граматика, при които все още е неизградено слуховото възприемане на чуждия език, б) бързо, при прости диалози за онези групи учащи, които от самото начало са започнали изучаването на езика по стандартна учебна методика (учебник, тетрадка, видео и аудио материали);

2) различни интонации, за да  покаже как се изразяват емоциите на носителя на езика (вкл. Невербално поведение);

3) заместване на различни думи в изреченията/граматичната конструкция (за да се запомни конструкцията);

4) използване на една и съща дума в различни граматични конструкции (за запомняне на думата);

Второ предимство — наличие на обратна връзка от преподавателя. Това е едно от най-големите предимства на занятията с преподавател. Ако обучаващият се направи грешка, преподавателят може да го поправи (веднага или в края на упражнението— това зависи от целите и вида на упражнението).

Ако го позволява контекста на занятията, както при индивидуална работа или работа в мини-групи 2-3-4 души, желателно е, за да може обучавания веднага (или по-късно) да придобие позитивен опит, да произнесе правилния вариант няколко пъти и след това да отработи правилния вариант в други примери /упражнения. Още един важен момент— как преподавателят поправя грешките на своите ученици. Ако го прави често или по негативен начин, в обучаващия се може да се развие вътрешно блокиране — може да започне да се притеснява да говори на чуждия език.

Трето предимство — възможност за разиграване на сценки от реалния живот, непосредствено с преподавателя. Една от основните цели на изучаването на чужд език е общуването. Преподавателят – ето Ви на човек, свободно говорещ на чуждия език, готов да общува с Вас на всякакви теми, готов да говори на езика на различни нива на сложност, с различни темпове на речта. Целта на този човек е Вие да придобиете положителен опит в общуването на езика, да можете да проговорите. Струва си понякога да се платят повече пари, ако разбира се, си имате работа с професионалисти или носители на езика.

Четвърто предимство —При упражнения върху видео или аудио материал в група, ако възникнат въпроси, видео- или аудиозаписа се спират на пауза и преподавателят обяснява смисъла на неразбрания фрагмент и после пак го повтаря, докато не се осмисли и запомни текста.

Пето предимство — Преподавателят може да предостави на обучаващите се транскрипция към сценките, видео или аудио материалите, като разяснява всички тънкости по представения аудио или видео материал – разговорни изрази, обръщения, структура на изречението, лексика, и други особености на речта.

Шесто предимство — Преподавателят улавя индивидуалния подход при работа с всеки един в групата, неговия личен стил на учене, предпочитания и възможности.

Седмо предимство — В групата с преподавател можете да се научите от грешките на другите и техния личен опит, въпросите които задават на преподавателя, както и през емоцията, която можете да получите от вътрегруповото взаимодействие.